Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tarir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm cạn
  • La sécheresse tarit les puits
   hạn hán làm cạn giếng
  • Tarir l'imagination
   làm cạn nguồn tưởng tượng
  • tarir les larmes de quelqu'un
   (văn học) an ủi ai
nội động từ
 • khô cạn
  • Source qui a tari
   suối đã khô cạn
 • (nghĩa bóng) kiệt đi
  • ne pas tarir
   không ngừng nói, nói không ngớt
  • se tarir
tự động từ
 • khô cạn đi, cạn đi kiệt đi
  • Son lait s'est tari
   sữa bà ta đã kiệt đi
Related search result for "tarir"
Comments and discussion on the word "tarir"