Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
thù tạc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Thù: Chén rượu do chủ nhà rót mời khách. Tạc: Chén rượu do khách rót cho người chủ để đáp lại
Related search result for "thù tạc"
Comments and discussion on the word "thù tạc"