Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
thiên kiến
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Ý kiến thiên lệch, không đúng, thiếu khách quan.
Related search result for "thiên kiến"
Comments and discussion on the word "thiên kiến"