Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
trấn tĩnh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt. Giữ cho bình tĩnh, cho khỏi bối rối: cố trấn tĩnh cho khỏi lúng túng.
Related search result for "trấn tĩnh"
Comments and discussion on the word "trấn tĩnh"