Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
transmettre
Jump to user comments
ngoại động từ
 • truyền
  • Transmettre une maladie
   truyền một bệnh
  • Transmettre des ordres
   truyền mệnh lệnh
  • Le père a transmis à ses enfants ses vertus
   người cha đã chuyền cho con những đức tính của mình
 • chuyển
  • Transmettre une lettre
   chuyển một bức thư
  • Transmenttre à quelqu'un la propriété de quelque chose
   chuyển cho ai quyền sở hữu cái gì
 • chuyền
  • Transmettre le ballon
   chuyền quả bóng
Related search result for "transmettre"
Comments and discussion on the word "transmettre"