Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
truffier
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) nấm củ
 • có nhiều nấm củ
  • Région truffière
   miền có nhiều nấm củ
 • chuyên đánh hơi nấm củ
  • chêne truffier
   cây sồi có nấm củ ở gốc
Related search result for "truffier"
Comments and discussion on the word "truffier"