Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
truffer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nhồi nấm củ
  • Truffer une dinde
   nhồi nấm củ vào một con gà tây
 • (nghĩa bóng, thân mật) nhồi nhét
  • Truffer un discours de citations
   nhồi nhét những câu dẫn vào bài diễn văn
Related search result for "truffer"
Comments and discussion on the word "truffer"