Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
unclouded
/'ʌn'klaudid/
Jump to user comments
tính từ
  • không có mây, quang, quang đãng (trời)
  • (nghĩa bóng) sáng sủa, quang đãng; hoàn toàn (hạnh phúc); thanh thản (tâm hồn)
Related words
Related search result for "unclouded"
Comments and discussion on the word "unclouded"