Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
unhewn
/'ʌn'hju:n/
Jump to user comments
tính từ
  • không đốn; không đẽo
  • (nghĩa bóng) không trau chuốt, không gọt giũa
Related search result for "unhewn"
Comments and discussion on the word "unhewn"