Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
union
/'ju:njən/
Jump to user comments
danh từ
 • sự hợp nhất, sự kết hợp, sự liên kết; liên minh, liên hiệp
  • the union of several co-operatives
   sự hợp nhất của nhiều hợp tác xã
  • a union by treaty
   sự liên kết bằng hiệp ước
 • sự nhất trí, sự cộng đồng, sự đoàn kết, sự hoà hợp
  • union is strength
   đoàn kết là sức mạnh
  • the union of the nation
   sự đoàn kết của dân tộc
 • hiệp hội, liên hiệp; đồng minh; liên bang
  • the Soviet Union
   Liên bang Xô-viết
  • the Union
   nước Mỹ
 • sự kết hôn, hôn nhân
  • a happy union
   một cuộc hôn nhân hạnh phúc
 • nhà tế bần
  • to go into the union (Union-house)
   ra ở nhà tế bần
 • (the Union) câu lạc bộ và hội tranh luận (ở một vài trường đại học); trụ sở của hội tranh luận
 • thùng (để) lắng bia
 • vải sợi pha lanh; vải sợi pha tơ
 • (kỹ thuật) Răcco, ống nối
Comments and discussion on the word "union"