Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
unmatured
/'ʌnmə'tjuəd/
Jump to user comments
tính từ
  • chưa chín
  • không chín chắn; không hoàn thiện
Related search result for "unmatured"
Comments and discussion on the word "unmatured"