Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
proof
/proof/
Jump to user comments
danh từ
 • chứng, chứng cớ, bằng chứng
  • this requires no proof
   việc này không cần phải có bằng chứng gì cả
  • a clear (striking) proof
   chứng cớ rõ ràng
  • to give (show) proof of goodwill
   chứng tỏ có thiện chí, biểu lộ, thiện chí
 • sự chứng minh
  • incapable of proof
   không thể chứng minh được
  • experimental proof
   sự chứng minh bằng thực nghiệm
 • sự thử, sự thử thách
  • to put something to the proof
   đem thử cái gì
  • to put somebody to the proof
   thử thách ai
  • to be brought to the proof
   bị đem ra thử thách
 • sự thử súng, sự thử chất nổ; nơi thử súng, nơi thử chất nổ
 • ống thử
 • bản in thử
 • tiêu chuẩn, nồng độ của rượu cất
 • (Ê-cốt) (pháp lý) sự xét sử (của quan toà)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) tính không xuyên qua được, tính chịu đựng
  • armour of proof
   áo giáp đạn không xuyên qua được, áo giáp đâm không thủng
IDIOMS
 • the prouf of the pudding is in the eating
  • (tục ngữ) có qua thử thách mới biết dở hay
tính từ
 • không xuyên qua, không ngấm; chịu đựng được, chống được, tránh được
  • against any kind of bullets
   có thể chống lại được với bất cứ loại đạn gì, đạn gì bắn cũng không thủng
ngoại động từ
 • làm cho không xuyên qua được; làm cho (vải...) không thấm nước
Related search result for "proof"
Comments and discussion on the word "proof"