Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
varnish
/'vɑ:niʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • véc ni, sơn dầu
 • mặt véc ni
 • nước bóng
 • men (đồ sành)
 • (nghĩa bóng) mã ngoài, lớp sơn bên ngoài
ngoại động từ
 • đánh véc ni, quét sơn dầu
 • tráng men (đồ sành)
 • (nghĩa bóng) tô son điểm phấn
  • to varnish one's reputation
   tô son điểm phấn cho cái danh tiếng bề ngoài
Related search result for "varnish"
Comments and discussion on the word "varnish"