Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vaste
Jump to user comments
tính từ
 • rộng
  • Une vaste plaine
   một cánh đồng rộng
  • Un vaste pardessus
   một cái áo khoác rộng
  • Front vaste
   trán rộng
  • Posséder des connaissances très vastes
   có kiến thức rất rộng
  • Muscle vaste
   (giải phẫu) cơ rộng
 • đông đảo, lớn
  • Un vaste groupement de révolutionnaires
   một tập hợp đông đảo các nhà cách mạng
  • Une vaste entreprise
   một công cuộc kinh doanh lớn
 • (thân mật) quá đáng; quá chừng
  • C'est une vaste blague!
   thật là một chuyện đùa quá đáng
danh từ giống đực
 • (giải phẫu) cơ rộng
  • Vaste interne
   cơ rộng trong
  • Vaste externe
   cơ rộng ngoài
Related words
Related search result for "vaste"
Comments and discussion on the word "vaste"