Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
visite
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự đi thăm; chuyến đi thăm; khách đến thăm
  • Faire une visite
   đi thăm
  • Faire un bon accueil à ses visites
   đón tiếp niềm nở khách đến thăm mình
 • sự đi tham quan
  • Visite d'un musée
   sự đi tham qua một nhà bảo tàng
 • sự đi khám bệnh; sự khám bệnh
  • Visite à domicile
   sự đi khám bệnh tại nhà
  • Salle de visite
   phòng khám bệnh
 • sự đi khám, sự khám xét; chuyến đi khám, cuộc khám xét
  • Visite des armes
   sự kiểm tra vũ khí, sự giám định vũ khí
  • Visite d'entretien
   sự kiểm tra bảo dưỡng
  • Visite du matériel
   sự kiểm tra vật liệu
  • Visite de l'évêque
   chuyến đi khám của giám mục
  • Faire la visite d'un navire
   khám xét một chiếc tàu
  • carte de visite
   danh thiếp
  • rendre visite à quelqu'un
   đi thăm ai
Related search result for "visite"
Comments and discussion on the word "visite"