Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
velvet
/'velvit/
Jump to user comments
danh từ
 • nhung
  • silk velvet
   nhung tơ
 • lớp lông nhung (trên sừng hươu nai)
 • (từ lóng) tiền được bạc; tiền lãi
IDIOMS
 • to be on velvet
  • ở thế thuận lợi; thông đồng bén giọt, thịnh vượng
tính từ
 • bằng nhung
  • velvet glove
   găng nhung; sự dịu dàng ngoài mặt
  • an iron hand in a velvet glove
   bàn tay sắt bọc nhung (bóng)
 • như nhung, mượt như nhung
  • velvet satin
   xa tanh mượt như nhung
 • (nghĩa bóng) nhẹ nhàng, dịu dàng
  • with velvet tread
   bước đi nhẹ nhàng
  • velvet paw
   chân giấu vuốt (như chân mèo); (nghĩa bóng) khẩu phật tâm xà
Related words
Related search result for "velvet"
Comments and discussion on the word "velvet"