Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
vernal
Jump to user comments
tính từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) (thuộc) mùa xuân
  • Tempête vernale
   bão mùa xuân
  • point vernal
   (thiên văn) điểm xuân phân
Related search result for "vernal"
Comments and discussion on the word "vernal"