Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
vernal
/'və:nl/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) mùa xuân; đến về mùa xuân, xảy ra về mùa xuân, xuân
  • vernal flowers
   hoa xuân
  • the vernal migration of birds
   sự di trú mùa xuân của chim
 • (nghĩa bóng) (thuộc) tuổi thanh xuân
Related words
Related search result for "vernal"
Comments and discussion on the word "vernal"