Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vidé
Jump to user comments
tính từ
 • dốc hết, cạn sạch
  • Sac vidé
   bao dốc hết
  • Bassin vidé
   bể cạn sạch
 • moi hết ruột
  • Poulet vidé
   gà moi hết ruột
 • (nghĩa bóng) kiệt sức, hết tài
  • Homme vidé
   người kiệt sức
  • Ecrivain vidé
   nhà văn hết tài
Related search result for "vidé"
Comments and discussion on the word "vidé"