Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
vide
Jump to user comments
tính từ
 • trống, rỗng, không
  • Poche vide
   túi rỗng
  • Salle vide
   phòng không
 • nhàn rỗi, không làm gì
  • Avoir des moments vides dans la journée
   có những lúc nhàn rỗi trong ngày
 • (nghĩa bóng) trống rỗng, rỗng tếch
  • Existence vide
   cuộc sống trống rỗng
  • Tête vide
   đầu óc rỗng tuếch
 • thiếu, không (có), vô
  • Rue vide de voitures
   đường phố không xe qua lại
  • Mot vide de sens
   từ vô nghĩa
  • avoir des chambres vides dans la tête
   hơi điên
  • avoir le cerveau vide
   đầu óc trống rỗng
  • avoir l'estomac vide
   đói bụng
  • rentrer les mains vides
   về tay không
danh từ giống đực
 • chân không
  • Faire le vide
   tạo ra chân không
 • chỗ trống, chỗ khuyết
  • Combler les vides
   lấp các chỗ trống
  • Les vides dans les cadres
   những chỗ khuyết trong biên chế
 • lúc nhàn rỗi
  • Ne pas laisser des vides dans la journée
   không để có những lúc nhàn rỗi trong ngày
 • (nghĩa bóng) sự trống trải, sự trống rỗng
  • Le vide de l'âme
   sự trống trải trong tâm hồn
  • Le vide de l'existence
   sự trống rỗng của cuộc sống
 • à vide+ không, khống
  • Voiture qui part à vide
   xe đi không
  • Moteur qui tourne à vide
   động cơ chạy không
  • faire le vide autour de quelqu'un
   để ai một mình, để cho ai cô độc
  • parler dans le vide
   nói không ai nghe
Related words
Related search result for "vide"
Comments and discussion on the word "vide"