Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vite
Jump to user comments
tính từ
 • nhanh, chạy nhanh
  • Le coureur le plus vite
   người chạy nhanh nhất
  • Cheval très vite
   con ngựa chạy rất nhanh
phó từ
 • nhanh
  • Aller vite
   đi nhanh
  • Le temps passe vite
   thì giờ trôi nhanh
  • Sauve-toi vite
   trốn nhanh đi
 • chống
  • On sera plus vite arrivé
   sẽ chóng hơn
  • aller plus vite que les violons
   xem violon
  • au plus vite
   trong thời hạn ngắn nhất; chóng nhất
thán từ
 • nhanh lên
  • Vite! un médecin
   nhanh lên! mời thầy thuốc đi
Related words
Related search result for "vite"
Comments and discussion on the word "vite"