Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
vulgarize
/'vʌlgəraiz/ Cách viết khác : (vulgarise) /'vʌlgəraiz/
Jump to user comments
ngoại động từ
  • thông tục hoá, tầm thường hoá
Related search result for "vulgarize"
Comments and discussion on the word "vulgarize"