Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
zero
/'ziərou/
Jump to user comments
danh từ
 • (toán học); (vật lý) zêrô, số không
  • absolute zero
   zêrô tuyệt đối
  • ten degrees belows zero
   mười độ dưới độ không
 • độ cao zêrô (máy bay)
  • at zero level
   sát mặt đất
 • trạng thái không, trạng thái hết hoàn toàn, trạng thái hết sạch; điểm thấp nhất
  • their hopes were reduced to zero
   hy vọng của chúng tiêu tan hết
IDIOMS
 • zero hour
  • (quân sự) giờ bắt đầu tấn công
  • giờ quyết định
Related words
Comments and discussion on the word "zero"