Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cipher
/'saifə/ Cách viết khác : (cypher) /'saifə/
Jump to user comments
danh từ
 • số không, số zêrô
 • người vô giá trị, người tầm thường; vật vô giá trị, vật tầm thường
 • chữ số A-rập
 • mật mã
 • chữ viết lồng nhau
IDIOMS
 • to stand for cipher
  • hoàn toàn là một con số không, hoàn toàn vô giá trị
ngoại động từ
 • tính thành số
 • viết thành mật mã
nội động từ
 • tính toán
Related search result for "cipher"
Comments and discussion on the word "cipher"