Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
no
/nou/
Jump to user comments
phó từ
 • không
  • no, I don't think so
   không, tôi không nghĩ như vậy
  • whether he comes or no
   dù nó đến hay không
  • no some said than done
   nói xong là làm ngay
  • I say no more
   tôi không nói nữa
  • he is no longer here
   anh ta không còn ở đây nữa
  • he is no more
   anh ta không còn nữa (chết rồi)
danh từ, số nhiều noes
 • lời từ chối, lời nói "không" ; không
  • we can't take no for an answer
   chúng tôi không thể chấp nhận được câu trả lời từ chối
 • phiếu chống; người bỏ phiếu chống
  • the noes have it
   phiếu chống chiếm đa số; đa số bỏ phiếu chống
  • the ayes and the noes
   phiếu thuận và phiếu chống
Related words
Related search result for "no"
Comments and discussion on the word "no"