Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
égal
Jump to user comments
tính từ
 • bằng nhau, ngang nhau
  • Deux quantités égales
   hai số lượng bằng nhau
  • Deux triangles égaux
   (toán) hai tam giác bằng nhau
 • bình đẳng
  • égaux devant la loi
   bình đẳng trước pháp luật
 • đều đặn, không thay đổi
  • Température égale
   nhiệt độ đều đặn
 • bình thản, không cần, không thiết, cũng mặc
  • Tout lui est égal
   cái gì nó cũng mặc
 • (từ cũ, nghĩa cũ) bằng phẳng
  • Chemin égal
   đường bằng phẳng
 • (từ cũ, nghĩa cũ) vô tư
  • cela m'est égal
   thế nào cũng mặc, có can hệ gì đến tôi
  • c'est égal
   (thân mật) dù sao
  • tenir la balance égale
   hết sức vô tư
  • toutes choses égales d'ailleurs
   giả thiết là mọi điều kiện khác đều hoàn toàn như nhau
danh từ
 • kẻ ngang tàng; cái ngang tàng
  • à l'égal de
   bằng với, ngang với
  • d'égal à égal
   ngang hàng với nhau
  • Traiter d'égal à égal
   đối xử ngang với nhau
  • n'avoir d'égal que
   chỉ có thể so với
  • sans égal
   vô địch, vô song
  • Une prudence sans égale
   một sự thận trọng vô song
  • Ego.
Comments and discussion on the word "égal"