Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
également
Jump to user comments
phó từ
 • bằng nhau, ngang nhau
  • Aimer également ses enfants
   yêu các con ngang nhau
 • cũng (vậy)
  • Vous avez vu cette pièce, je viens également de la voir
   anh đã xem vở ấy, tôi cũng vừa xem xong
Related words
Related search result for "également"
Comments and discussion on the word "également"