Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
épointer
Jump to user comments
ngoại động từ
  • làm gãy mũi; làm cùn mũi (của cái kim...)
Related search result for "épointer"
Comments and discussion on the word "épointer"