Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
đỗ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (cũng nói đậu) dolique; haricot; pois
  • xem đậu
  • provisoirement
  • (cũng nói đậu) réussir à l'examen; être reçu
    • chưa đỗ ông nghề đã đe hàng tổng
      vendre la peau de l'ours
Related search result for "đỗ"
Comments and discussion on the word "đỗ"