Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
croître
Jump to user comments
nội động từ
 • sinh trưởng, mọc
  • Les végétaux croissent lentement
   cây sinh trưởng chậm
  • Plante qui croît aux bords de l'eau
   cây mọc ở bờ nước
 • tăng lên
  • La température croît
   nhiệt độ tăng lên
 • croître en largeur+ tăng chiều rộng
  • mauvaise herbe croît toujours
   (đùa cợt) trẻ chóng lớn thật
  • ne faire que croître et embellir
   ngày càng tăng (về chiều hướng tốt hoặc xấu)
ngoại động từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) làm tăng
  • Croître ses malheurs
   làm tăng nỗi bất hạnh
Related words
Related search result for "croître"
Comments and discussion on the word "croître"