Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
personnel
Jump to user comments
tính từ
 • riêng, tư
  • Intérêts personnels
   lợi ích riêng
 • cá nhân
  • Libertés personnelles
   tự do cá nhân
 • đích thân, tự mình
 • (ngôn ngữ học) chỉ ngôi
  • Pronom personnel
   đại từ chỉ ngôi
 • (từ cũ, nghĩa cũ) chỉ lo cho bản thân mình, ích kỷ
  • Homme très personnel
   người rất ích kỷ
  • impôt personnel
   thuế thân
danh từ giống đực
 • nhân viên
  • Personnel d'un hôtel
   nhân viên một khách sạn
 • giới
  • Personnel littéraire
   giới nhà văn
 • nhân sự
  • Bureau du personnel
   phòng nhân sự
Related words
Related search result for "personnel"
Comments and discussion on the word "personnel"