Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
principal
Jump to user comments
tính từ
 • chủ yếu, chính
  • Rôle principal
   vai trò chủ yếu
  • Proposition principale
   mệnh đề chính
danh từ giống đực
 • cái chủ yếu, cái chính
  • Le principal, c'est l'honnêteté
   cái chủ yếu là sự trung thực
 • vốn
  • Principal et intérêt
   vốn và lãi
 • thư ký trưởng (ở phòng luật sư)
 • (âm nhạc) bộ ống chính (của đàn ông)
 • (từ cũ, nghĩa cũ) hiệu trưởng (trường trung học cơ sở)
Related words
Related search result for "principal"
Comments and discussion on the word "principal"