Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
principal
/'prinsəpəl/
Jump to user comments
tính từ
 • chính, chủ yếu
  • principal cause
   nguyên nhân chính
  • principal boy
   vai nam chính (trong một vở tuồng câm)
  • principal girl
   vai nữ chính (trong một vở tuồng câm)
 • (ngôn ngữ học) chính
  • principal clause
   mệnh đề chính
danh từ
 • người đứng đầu
 • giám đốc, hiệu trưởng
  • lady principal
   bà hiệu trưởng
 • chủ, chủ mướn, chủ thuê
 • người uỷ nhiệm
 • người đọ súng (đọ gươm) tay đôi
 • thủ phạm chính
 • (thương nghiệp) tiền vốn; vốn chính, vốn nguyên thuỷ
 • (kiến trúc) xà cái, xà chính
Related search result for "principal"
Comments and discussion on the word "principal"