Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
simple
Jump to user comments
tính từ
 • đơn
  • Feuille simple
   (thực vật học) lá đơn
  • Comptabilité un partie simple
   kế toán đơn
 • đơn giản
  • Méthode simple
   phương pháp đơn giản
 • giản dị, mộc mạc
  • Vie simple
   cuộc sống giản dị
  • Style simple
   lời văn mộc mạc
 • thực thà, chất phác; ngây thơ
  • Simple comme un enfant
   thực thà như đứa trẻ
  • Simple jusqu'à la sottise
   ngây thơ đến thành ngu ngốc
 • thường
  • Un simple habitant
   một người dân thường
 • chỉ, chỉ là
  • Croire quelqu'un sur sa simple parole
   tin ai chỉ bằng vào lời nói
  • une simple formalité
   chỉ là một thủ tục
  • corps simple
   (hóa học) đơn chất
  • dans le plus simple appareil
   xem appareil
  • pur et simple
   không hơn không kém
  • réduire à sa plus simple expression
   xem expression
  • simple comme un bonjour
   xem bonjour
  • simple d'esprit
   đần
danh từ giống đực
 • cái đơn giản
  • Du simple au composé
   từ cái đơn giản đến cái phức hợp
 • người thực thà, người chất phác, người ngây thơ
 • (thể dục thể thao) trận đánh đơn
 • (số nhiều) cây thuốc
  • Cueillir des simples
   hái cây thuốc
 • (y học, từ cũ nghĩa cũ) thuốc mộc
Related search result for "simple"
Comments and discussion on the word "simple"