Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
american
/ə'merikən/
Jump to user comments
tính từ
  • (thuộc) Châu Mỹ; (thuộc) nước Mỹ
danh từ
  • người Châu Mỹ; người Mỹ
Related words
Related search result for "american"
Comments and discussion on the word "american"