Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
différent
Jump to user comments
tính từ
 • khác, khác nhau
  • Attitude différente
   thái độ khác
  • Circonstances différentes
   trường hợp khác nhau
 • (số nhiều) nhiều... khác nhau
  • Différentes personnes me l'ont dit
   nhiều người khác nhau đã nói với tôi điều ấy
  • Différant, différend
Related words
Related search result for "différent"
Comments and discussion on the word "différent"