Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
papuan
/'pæpjuən/
Jump to user comments
tính từ
  • (thuộc) người Pa-pu (thổ dân châu Đại dương)
Related words
Related search result for "papuan"
Comments and discussion on the word "papuan"