Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trần Văn Cận
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1858 - Từ ô - nay là Tân Trào, Thanh Miện, Hải Hưng - 1938) Tự Nghiễn Nông, hiệu Miện Hải. Đỗ cử nhân (1894) không làm quan, ở nhà dạy học. Tác giả các tác phẩm Nam bang thảo mộc, Quốc triều thi lục v.v.
Related search result for "Trần Văn Cận"
Comments and discussion on the word "Trần Văn Cận"