Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
accommodate
/ə'kɔmədeit/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • điều tiết, làm cho thích nghi, làm cho phù hợp
  • to accommodate oneself to the new way of living
   làm cho mình thích nghi với lối sống mới
 • hoà giải, dàn xếp
  • to accommodate a quarrel
   dàn xếp một cuộc cãi nhau
 • (+ with) cung cấp, cấp cho, kiếm cho
  • to accommodate someone with something
   cung cấp cho ai cái gì
  • to accommodate somebody with a loan
   cho ai vay một số tiền
 • chứa được, đựng được
  • this hall can accommodate 500 persons
   gian phòng có thể chứa được 500 người
 • cho trọ; tìm chỗ cho trọ
  • to be accommodated in the best hotel
   trọ ở khách sạn sang nhất
 • giúp đỡ, làm ơn
Related words
Comments and discussion on the word "accommodate"