Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fit
/fit/
Jump to user comments
danh từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) đoạn thơ ((cũng) fytte)
 • cơn (đau)
  • a fit of coughing
   cơn ho
  • a fit of laughter
   sự cười rộ lên
 • sự ngất đi, sự thỉu đi
  • to fall down in a fit
   ngất đi
 • đợt
  • a fit of energy
   một đợt gắng sức
 • hứng
  • when the fit is on one
   tuỳ hứng
IDIOMS
 • to beat somebody into fits
 • to give somebody fits
  • đánh thắng ai một cách dễ dàng
 • by fits and starts
  • không đều, thất thường, từng đợt một
 • to give someone a fit
  • làm ai ngạc nhiên
  • xúc phạm đến ai
 • to throw a fit
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nổi cơn tam bành, điên tiết lên
danh từ
 • sự làm cho vừa, sự điều chỉnh cho vừa
 • kiểu cắt (quần áo) cho vừa
 • cái vừa vặn
  • to be a tight fit
   vừa như in
  • to be a bad fit
   không vừa
tính từ
 • dùng được; thích hợp, vừa hơn; xứng đáng
  • not fit for the job
   không đủ khả năng làm việc đó
  • a fit time and place for a gathering
   thời gian và địa điểm thích hợp cho cuộc họp
 • đúng, phải
  • it is not fit that one treats one's friends badly
   xử tệ với bạn là không đúng
 • sãn sàng; đến lúc phải
  • to go on speaking till is fit to stop
   tiếp tục nói cho đến lúc cần phải nghỉ
 • mạnh khoẻ, sung sức
  • to feel fit
   thấy khoẻ
  • to look fit
   trông khoẻ
  • to be as fit as a fiddle
   khoẻ như vâm; rất sung sức
 • bực đến nỗi; hoang mang đến nỗi (có thể làm điều gì không suy nghĩ); mệt đến nỗi (có thể ngã lăn ra)
 • (thông tục) (dùng như phó từ) đến nỗi
  • to laugh fit to split one's side
   cười đến vỡ bụng
IDIOMS
 • not fit to hold a candle to
  • candle
ngoại động từ
 • hợp, vừa
  • this coat does not fit me
   tôi mắc cái áo này không vừa
 • làm cho hợp, làm cho vừa
  • to fit oneself for one's tasks
   chuẩn bị sãn sàng làm nhiệm vụ; làm cho mình đáp ứng với nhiệm vụ
 • lắp
  • to fit a spoke
   in lắp một nan hoa
nội động từ
 • vừa hợp
  • your clothes fit well
   quần áo của anh mặc rất vừa
 • thích hợp, phù hợp, ăn khớp
  • his plan doesn't fit in with yours
   kế hoạch của nó không ăn khớp với kế hoạch của anh
IDIOMS
 • to fit in
  • ăn khớp; khớp với
  • làm cho khớp với
 • to fit on
  • mặc thử (quần áo)
   • to fit a coat on
    mặc thử cái áo choàng
 • to fit out
 • to fit up
  • trang bị
  • sửa sang cho có tiện nghi (nhà ở)
 • to fit like a glove
  • (xem) glove
Related search result for "fit"
Comments and discussion on the word "fit"