Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
suit
/sju:t/
Jump to user comments
danh từ
 • bộ com lê, bộ quần áo (đàn ông)
  • dress suit
   bộ quần áo dạ hội
 • lời xin, lời yêu cầu, lời thỉnh cầu
  • to make suit
   xin xỏ
  • to prosper in one's suit
   đạt lời yêu cầu
 • sự cầu hôn
 • sự kiện tụng, sự tố tụng
 • (đánh bài) Hoa
 • bộ quần áo giáp
 • (hàng hải) bộ buồm
ngoại động từ
 • làm cho phù hợp
 • (động tính từ quá khứ) thích hợp; quen; đủ điều kiện
  • he is not suited to be a teacher
   anh ta không có đủ điều kiện làm một giáo viên
 • thoả mãn, đáp ứng nhu cầu của, phù hợp với quyền lợi của
  • it does not suit all tastes
   điều đó không thoả mãn tất cả thị hiếu
 • hợp với, thích hợp với
  • this climate does not suit him
   khí hậu ở đây không hợp với anh ta
  • the part suits him admirably
   vai đó hợp với anh ta quá
nội động từ
 • tiện, hợp với
  • that date will suit
   ngày ấy tiện
  • red does not suit with her complexion
   màu đỏ không hợp với nước da của cô ta
IDIOMS
 • suit yourself
  • tuỳ anh muốn làm gì thì làm
Related search result for "suit"
Comments and discussion on the word "suit"