Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
accession
/æk'seʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đến gần, sự tiếp kiến
 • sự lên ngôi, sự nhậm chức; sự đến, sự đạt tới
  • accession to the throne
   sự lên ngôi
  • accession to office
   sự nhậm chức
  • accession to manhood
   sự đến tuổi trưởng thành
 • sự tăng thêm, sự thêm vào; phần thêm vào
  • an accession to one's stock of knowledge
   sự góp thêm vào cái vốn hiểu biết
 • sự gia nhập, sự tham gia
  • accession to an international treaty
   sự tham gia một hiệp ước quốc tế
 • sự tán thành
Related search result for "accession"
Comments and discussion on the word "accession"