Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
access
/'ækses/
Jump to user comments
danh từ
 • lối vào, cửa vào, đường vào
 • sự đến gần, sự cho vào, sự lui tới; quyền đến gần, quyền lui tới
  • easy of access
   dễ đến gần, dễ lui tới
  • difficult of access
   khó đến gần, khó lui tới
  • to have access to somebody
   được gần gũi ai, được lui tới nhà ai
 • sự dâng lên (nước triều)
  • the access and recess of the sea
   lúc triều lên và triều xuống ở biển
 • cơn
  • access of anger
   cơn giận
  • access of illness
   cơn bệnh
 • sự thêm vào, sự tăng lên
  • access of wealth
   sự giàu có thêm lên
Related search result for "access"
Comments and discussion on the word "access"