Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
allowance
/ə'lauəns/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cho phép
 • sự thừa nhận, sự công nhận, sự thú nhận
  • by his own allowance
   do chính anh ta thừa nhận
 • tiền trợ cấp; tiền cấp phát; tiền bỏ túi, tiền tiêu vặt
  • to get a very small allowance from home every month
   hàng tháng nhận được của gia đình gửi cho một số tiền nhỏ
  • family allowance fund
   quỹ trợ cấp gia đình đông con
 • phần tiền, khẩu phần, phần ăn
  • to put the men on half allowance
   (quân sự) cho quân lính ăn nửa khẩu phần
  • to be on short allowance
   bị hạn chế khẩu phần
  • at no allowance
   không hạn chế
  • to reduce the allowance of water
   giảm khẩu phần nước
  • do not take more than your usual allowance
   không được ăn quá khẩu phần thường lệ
 • sự kể đến, sự tính đến, sự chiếu cố đến, sự dung thứ
  • to make allowances for the difference of age
   kể đến (chiếu cố đến) sự khác nhau về tuổi
  • to make allowance for youth
   chiếu cố đến tuổi trẻ, dung thứ cho tuổi trẻ
 • sự trừ, sự bớt
  • to make allowance for the tare
   trừ bì
 • (kỹ thuật); (vật lý) hạn định cho phép
ngoại động từ
 • chia phần ăn cho
 • cấp một số tiền cho (ai), trợ cấp
Related search result for "allowance"
Comments and discussion on the word "allowance"