Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
angle
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • góc
  • Angle des murs
   góc tường
  • A l'angle de la rue
   ở góc đường
  • Former un angle
   tạo nên một góc
  • Angle aigu
   (toán học) góc nhọn
  • Angle droit
   (toán học) góc vuông
  • Angles opposés par le sommet
   (toán học) các góc đối đỉnh
  • Angle inscrit dans un cercle
   (toán học) góc nội tiếp trong một đường tròn
  • Angle obtus
   (toán học) góc tù
  • Angle d'incidence/de réflexion/de réfraction
   (vật lý) góc tới/phản xạ/khúc xạ
  • Angle facial
   góc mặt, góc sóng mũi
  • Angles des lèvres
   khóe môi
 • (nghĩa bóng) góc cạnh, gai góc
  • Un caractère qui prend de jour en jour des angles plus vifs
   tính tình ngày càng gai góc rõ thêm
  • sous l'angle de
   theo góc độ (nào đó), theo quan điểm (nào đó)
  • arrondir les angles
   (nghĩa bóng) hòa giải êm xuôi
Related search result for "angle"
Comments and discussion on the word "angle"