Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
appliance
/ə'plaiəns/
Jump to user comments
danh từ
 • sự gắn vào, sự áp vào, sự ghép vào, sự đính vào, sự đắp vào, sự tra vào ((cũng) appliance) ((cũng) application)
 • đồ thiết bị, trang thiết bị, dụng cụ
  • appliances of war
   dụng cụ chiến tranh
  • domestic electric appliances
   dụng cụ điện dùng trong nhà
 • (số nhiều) đồ phụ tùng (của một cái máy)
Related search result for "appliance"
Comments and discussion on the word "appliance"