Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
arriéré
Jump to user comments
tính từ
 • chậm trễ; còn thiếu
  • Paiement arriéré
   sự trả tiền trễ hạn
 • lạc hậu, chậm tiến
  • Peuple arriéré
   dân tộc lạc hậu
 • (y học) trì năng
  • Enfant arriéré
   trẻ trì năng
danh từ giống đực
 • tiền còn thiếu; thuế nộp thiếu
  • Solder l'arriéré
   thanh toán tiền còn thiếu
 • (y học) người trì năng
Related words
Related search result for "arriéré"
Comments and discussion on the word "arriéré"