Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
arriver
Jump to user comments
nội động từ
 • tới, đạt tới
  • Arriver à l'improviste
   đến bất chợt
  • Arriver en bateau/par le train
   đến bằng tàu thủy/bằng tàu hỏa
  • Nous voilà arrivés
   vậy là chúng ta đã đến nơi
  • Arriver le premier/le dernier
   đến trước nhất/sau cùng
  • La nuit arrive
   đêm đến
  • "Le jour de gloire est arrivé" (La Marseillaise)
   đã đến ngày vinh quang
  • Arriver à un certain âge
   đến lúc lớn tuổi
  • Cet enfant m'arrive déjà à l'épaule
   thằng bé đó đã (cao) tới ngang vai tôi
  • Arriver au but
   đạt tới đích
  • Le bruit est arrivé jusqu'à ses oreilles
   tin đồn đã đến tai nó
  • L'eau lui arrive à la ceinture
   nước tới ngang thắt lưng nó
 • xảy ra, xảy tới
  • Cela ne m'est jamais arrivé
   điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi cả
  • Tout peut arriver
   mọi việc đều có thể xảy ra
  • Cela peut arriver à tout le monde
   điều ấy có thể xảy ra với mọi người
 • ngoi lên; thành đạt
  • Chercher à arriver
   tìm cách ngoi lên
 • (Arriver à + động từ ở lối vô định) cuối cùng có thể (làm được cái gì)
  • Il espère arriver à achever son travail avant midi
   nó hy vọng rồi cuối cùng trước trưa sẽ xong được việc
  • en arriver à
   đến (lúc); đi tới chỗ
  • J'en étais arrivé à la fin de mon discours lorsque...
   tôi đã đến lúc kết thúc bài nói thì...
  • J'en arrive peu à peu à discerner cette idée
   dần dần tôi đi tới chỗ nhận rõ được ý đó
không ngôi
 • có lúc
  • Il arrive qu'il vienne me voir
   có lúc nó đến thăm tôi
 • có đến, có tới
  • Il est arrivé ici des stagiaires en votre absence
   đã có nhiều người tập sự đến đây trong lúc anh vắng mặt
  • quoiqu'il arrive
   dù thế nào đi nữa
Related search result for "arriver"
Comments and discussion on the word "arriver"