Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
asile
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • nơi ẩn náu; nơi nương náu
  • Chercher asile
   tìm nơi nương náu
  • Donner asile
   cho nương náu
  • Asile de nuit
   nơi dành cho khách lỡ đường nghỉ qua đêm
  • Demander l'asile politique
   xin tị nạn chính trị
  • Demandeur d'asile
   người xin tị nạn
  • Droit d'asile politique
   quyền của một quốc gia cho phép những người tị nạn chính trị trú ngụ trên lãnh thổ của quốc gia ấy, và không giao họ lại cho quốc gia đang truy đuổi họ
 • nhà cứu tế
  • Asile des vieillards
   nhà dưỡng lão
 • bệnh viện tâm thần, nhà thương điên (cũng asile d'aliénés)
 • (thơ ca) nơi yên nghỉ
  • L'asile des morts
   nghĩa địa, nghĩa trang
  • Le dernier asile
   nấm mồ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) nhà trẻ
Related search result for "asile"
Comments and discussion on the word "asile"