Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
assorti
Jump to user comments
tính từ
 • hợp nhau, ăn với nhau, xứng đôi
  • Couleurs assorties
   màu sắc ăn với nhau
  • Epoux assortis
   vợ chồng xứng đôi
 • gồm nhiều món (thứ) khác nhau
  • Hors-d'oeuvre assortis
   món bày bàn gồm nhiều thứ khác nhau
  • bien assorti
   có đủ mặt hàng (cửa hàng, quầy hàng)
Related search result for "assorti"
Comments and discussion on the word "assorti"